Klauzula informacyjna RODO

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 1 w Pajęcznie, 98 – 330
Pajęczno, ul. Sienkiewicza 7/1, zwany dalej Administratorem,
2) Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest Pan Piotr Pryliński, z którym można się skontaktować za
pośrednictwem adresu email: kontakt@nawigatordanych.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48
535801123,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków wynikających z umowy
zawartej z Administratorem lub wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4) Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:
a) zawarcie i realizacja umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1b RODO)
b) przepis prawa (art. 6 ust. 1c RODO
c) zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem
oraz nie wynikają z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.
dostawcy usług IT oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował
korespondencję,
b) organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji
publicznej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy z Administratorem i
przedawnienia wynikających z niej roszczeń, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody
– do momentu cofnięcia tej zgody; dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa i te
zawarte w dokumentach księgowych będą przechowywane zgodnie z właściwymi przepisami prawa,
7) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – wyłącznie
na zasadach RODO,
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie
danych jest niezbędne w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w celu zawarcia i
realizacji umowy z Administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości
zawarcia umowy z Administratorem.
11) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.