Category Archives: Bez kategorii

Szanowni Rodzice!

Przed nami początek nowego roku przedszkolnego 2020/2021. Po długiej przerwie spotykamy się w przedszkolu. W związku z panującą sytuacją zdrowotną w naszym kraju, prosimy o zapoznanie się z podanymi niżej procedurami obowiązującymi w naszej placówce.

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Pajęcznie w roku szkolnym 2020/2021

PODSTAWY PRAWNE:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późn. zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020. poz.1389; Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych …, wydanych na podstawie art.8a ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2019.poz.59 z późniejszymi zmianami) – IV aktualizacja. .

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania epidemii koronawirusa COVID-19 oraz rodziców wychowanków.
2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19;
3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które mogą zminimalizować możliwość zakażenia, jednak pomimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą całkowicie wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem oraz wskazuje sposób postępowania na wypadek zakażenia lub zachorowania na COVID-19.
4. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego skutkującego zawieszeniem przez dyrektora zajęć w tradycyjnej formie stosuje się „Procedurę zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Pajęcznie”, stanowiącą ZAŁĄCZNIK nr 1 do niniejszej procedury.

ZASADY ORGANIZACYJNE i ZASADY BHP

1. W przedszkolu obowiązują aktualne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. Do przedszkola przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (kaszel, katar, ból brzucha, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, stany zapalne skóry, choroba zakaźna).
3. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzic/opiekun powinien zmierzyć dziecku temperaturę w domu.
4. Grupa dzieci przebywa w swojej sali zabaw, zgodnie z organizacją pracy przedszkola.
5. Dzieci przebywają w przedszkolu bez maseczek.
6. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości organizacyjnych ci sami opiekunowie.
7. W sali, w której przebywają dzieci usunięte są wszystkie zabawki, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować.
8. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu do przedszkola zabawek oraz innych rzeczy.
9. Sala zabaw wietrzona jest co najmniej raz na godzinę, w przypadku obecności dzieci (poprzez uchylenie okien).
10. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
11. Wyklucza się przyprowadzanie dzieci przez rodziców/opiekunów, jeżeli w domu przebywa osoba poddana kwarantannie lub izolacji w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia.
12. Przy wejściu do budynku zorganizowane jest stanowisko do dezynfekcji rąk.
13. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci muszą zachować dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 metra.
14. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola (hol, korytarz-szatnia, klatka schodowa) z zachowaniem zasady 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi w odstępnie od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi 1,5 metra, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust, nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
15. W przedszkolu uzgadnia się oraz zapewnia sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
16. Przed wejściem do sali pracownik przedszkola udaje się z dzieckiem do łazienki w celu umycia rąk.
17. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
18. Wychowankowie mogą korzystać z placu zabaw na teranie placówki, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi.
19. Sprzęt na placu zabaw wykorzystywany podczas zajęć jest czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości jest zabezpieczony przez używaniem.
20. Podczas pobytu dziecka w przedszkolu, w razie wątpliwości, co do jego stanu zdrowia szczególnie w przypadku niepokojących objawów chorobowych, pracownicy dokonują dodatkowych pomiarów temperatury za zgodą rodzica/opiekuna.
21. W przedszkolu wydziela się i oznacza jedno pomieszczenie na IZOLATORIUM, wyposażone w pakiet ochronny (maski, rękawiczki, przyłbice, fartuchy ochronne, termometr bezdotykowy), lub wyznacza się miejsce z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób.
22. W przedszkolu dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek stanowiące ZESTAW ZAŁĄCZNIKÓW nr 2 do niniejszej procedury .
23. Przedszkole wyposażone jest w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu (minimum 60%).
24. W placówce są dostępne dla pracowników środki ochrony (maski, przyłbice i rękawiczki).
25. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac dezynfekcyjnych wykonywanych w salach zabaw, pomieszczeniach sanitarno – higienicznych, szatniach, gabinetach administracyjnych, ciągach komunikacyjnych w oparciu o arkusz stanowiący ZAŁĄCZNIK nr 3 do niniejszej procedury.
26. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodzica/opiekuna do sal przedszkolnych, zarówno podczas pozostawiania jak i odbierania dziecka.
27. W przedszkolu ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
28. Dzieci spożywają posiłki we własnych salach.
Organizacja żywienia w przedszkolu wygląda następująco:
a) firma cateringowa wydaje posiłki w zamykanych pojemnikach do pomieszczenia wydawczego,
b) pracownicy obsługi dostarczają posiłki do poszczególnych grup i rozkładają je na talerzach na wcześniej zdezynfekowanych stolikach,
c) brudne naczynia pomoc nauczyciela przekazuje firmie cateringowej do wyznaczonego pomieszczenia,
29. Po każdorazowym spożyciu posiłków blaty stołów i poręcze krzeseł muszą być obowiązkowo zdezynfekowane.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19

1. Do przedszkola mogą przychodzić zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną lub infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub szpitalnych z uwagi na COVID-19.
2. Każdy pracownik, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, powinien pozostać w domu, skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i pilnie zawiadomić dyrektora przedszkola.
3. W razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i informuje, że może być zarażony koronawirusem.
3. Każdy pracownik wchodząc do budynku przedszkola dezynfekuje ręce.
4. Każdy pracownik przystępując do prac dezynfekcyjnych zobowiązany jest założyć rękawiczki.
5. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe wyrzuca do kosza wyznaczonego na odpady po dezynfekcji.
6. Pracownicy przedszkola sami decydują czy obowiązki związane z organizacją zajęć z dziećmi lub wykonywaniem czynności dezynfekujących wykonują w maseczce lub przyłbicy – nie ma nakazu.
7. Do budynku pracownicy przedszkola wchodzą wyłącznie wejściem głównym.
8. Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi, między innymi:
a) wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu w okresie pandemii – na poziomie rozumowania dziecka, w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie.
b) systematyczne przypominają dzieciom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust i nosa.
c) organizują wyjścia poszczególnych grup na teren placu przedszkolnego.
d) prowadzą zajęcia i zabawy w tym zabawy ruchowe oraz codzienną gimnastykę, które nie powodują bliskiego kontaktu z rówieśnikami.
e) zawiadamiają bezpośrednio lub telefonicznie dyrektora o niepokojących objawach zauważonych u dziecka pozostającego pod ich opieką oraz niezwłocznie powiadamiają rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
9. Personel obsługi – pomoc nauczyciela:
a) usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować,
b) wietrzy salę zabaw, co najmniej raz na godzinę,
c) wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych i sanitarnych,
d) dezynfekuje powierzchnie dotykane przez dzieci i pracowników – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, poręcze krzeseł i inne będące na wyposażeniu sali.
e) asystuje dziecku w łazience, toalecie podczas wykonywania czynności higienicznych oraz dezynfekuje urządzenia sanitarne.
f) przeprowadza dziecko, u którego podczas pobytu w przedszkolu zaistnieją objawy chorobowe do wyznaczonego pomieszczenia i odizolowuje go od innych osób z zapewnieniem odległości minimum 2 metry.
g) ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19

1. Rodzice/opiekunowie stosują się do procedur obowiązujących w przedszkolu związanych ze zwiększonym rygorem sanitarnym w warunkach pandemii koronawirusa.
2 . Przekazują nauczycielowi telefonicznie lub osobiście informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne dla wytycznych przeciwepidemicznych.
3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
4. Przyprowadzają do przedszkola wyłącznie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych (kaszel, katar, ból brzucha, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, stany zapalne skóry, choroba zakaźna).
5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola – jeśli wcześniej chorowało.
6. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało z domu zabawek i innych przedmiotów.
7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny i utrwalają prawidłowe nawyki m.in. mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na przywitanie, unikanie częstego dotykania oczu, nosa i ust.
8. Utrwalają prawidłowe nawyki u dziecka podczas kichania czy kaszlu.
9. Bezwzględnie przy każdym wejściu do przedszkola odkażają ręce płynem do dezynfekcji.
10. Na terenie przedszkola pozostają w maseczce i zachowują dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 metra.
11. Wskazują osoby do przyprowadzania/odbierania dziecka, przy czym każda z osób przyprowadza lub odbiera dziecko pojedynczo.
12. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola oraz udzielania istotnych informacji o dziecku.
13. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania i stosowania określonych procedur i złożenia stosownych oświadczeń stanowiących ZAŁĄCZNIK nr 4 do niniejszej procedury.
14. W sytuacjach pilnych rodzic/opiekun kontaktuje się z dyrektorem przedszkola telefonicznie 34 311 22 53 bądź drogą elektroniczną publprze1@wp.pl

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB STWIERDZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM NA TERENIE PRZEDSZKOLA

1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie powiadomić drogą telefoniczną dyrektora przedszkola oraz pilnie skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
2. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych jest ono izolowane od innych osób oraz niezwłocznie zawiadamia się rodzica/opiekuna o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
3. Dyrektor w przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, oraz wytycznych GIS dostępnych na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz hhps://www.gov.pl/web/gis, w tym:
a) ustala się liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie,
b) obszar, w którym przebywała i poruszała się osoba zakażona zakażenia należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekować powierzchnię dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, włączniki i inne).
4. Dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym o sytuacji kryzysowej. Stosowane są procedury zgodne z instruktażem Stacji Powiatowo Epidemiologicznej.
5. W przypadku potwierdzonego wystąpienia zakażenia koronawirusem u dziecka dyrektor zarządza w trybie natychmiastowym dezynfekcje placówki, w miarę posiadanych możliwości w użyciem np. specjalistycznego sprzętu, ozonowania.
6. W przypadku potwierdzonego wystąpienia zakażenia koronawirusem u dziecka, rodzica lub pracownika – dyrektor za zgodą organu prowadzącego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie na czas oznaczony może zawiesić zajęcia w tradycyjnej formie i decyduje o nauczaniu na odległość (zdalnie).

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
realizacja działań prewencyjnych i zapobiegawczych związanych z ogłoszonym stanem epidemii

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka jest Publiczne Przedszkole nr 1 w Pajęcznie z siedzibą 98-330 Pajęczno, ul. Sienkiewicza 7/11, tel. 34 311 22 53, e-mail: publprze1@wp.pl
Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@rodo.radomsko.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii oraz zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra właściwego do spraw edukacji narodowej.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) niezbędność przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego (art. 9 ust. 2 lit. i RODO) w szczególności w związku z: przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa; po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą być one przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wyznaczony na podstawie przepisów prawa
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej, stacji sanitarno-epidemiologicznej, podmiotów medycznych podmioty wspierające administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniające obsługę informatyczną, prawną, archiwizację i niszczenie dokumentów, a także dostawcy systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane dane osobowe.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa; jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych ustawą, administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej, a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa; podanie danych osobowych dodatkowych (nieobowiązkowych) w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa jest dobrowolne
Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2
Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.
2. Procedura obowiązuje do odwołania epidemii koronawirusa.
3.Treść procedury zamieszcza się w siedzibie przedszkola oraz na stronie internetowej Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie.

Informacja dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych

W związku z sytuacją epidemiczną nie organizowaliśmy w tym roku szkolnym spotkania adaptacyjnego dla dzieci 3-letnich. Wiemy, że Rodzice mają wiele pytań.
Dlatego pragniemy przekazać Państwu istotne informacje przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
• Przedszkole otwarte jest od 6.30 do 17.00.
• Dzieci staramy się przyprowadzić do godz. 8.45.
• Grupy dzieci 3-letnich mieszczą się na parterze budynku.
• Listy dzieci z przydziałem do grup zostaną wywieszone przy salach dydaktycznych.
• Dzieci w przedszkolu spożywają trzy posiłki: śniadanie godz. 9.00, obiad godz. 12.00, podwieczorek godz. 14.30.
• W szatni każde dziecko będzie miało podpisaną półeczkę.
• Prosimy o przyniesienie w podpisanym woreczku ubranka na przebranie (koszulka, spodenki, bielizna, skarpetki), i pozostawienie w półce oraz wygodnych butów na zmianę z białą podeszwą, nie sznurowane, łatwe do założenia.
• Prosimy, aby dzieci do przedszkola nie zabierały żadnych zabawek, przytulanek.
• Wyjątkowo rodzic przyprowadzający dziecko 3-letnie do przedszkola będzie mógł doprowadzić dziecko do przydzielonej grupy, gdzie będą czekały wychowawczynie. Zwracamy się z prośba do Rodziców, aby nie wchodzili do sal, aby pożegnania były krótkie, nie towarzyszyły im napięcia emocjonalne.
• Starajmy się na początku skrócić godziny pobytu dziecka w placówce i stopniowo je wydłużać.
O dalszych wytycznych będziemy Państwa na bieżąco informować na stronie internetowej przedszkola.

Dyrekcja i Pracownicy PP Nr 1

Nowy Rok Szkolny 2020/2021 – Informacja dla Rodziców

Dokładne informacje dotyczące organizacji pracy Przedszkola od 1 września 2020 r. zostaną Państwu zaprezentowane w późniejszym terminie.
Obecnie – zachęcam do zapoznania się z ogólnymi zasadami organizacji pracy szkół i placówek oświatowych (w tym przedszkoli) w nowym roku szkolnym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-szkol-nowe-akty-prawne
oraz na stronie Łódzkiego Kuratorium Oświaty
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

Dyrektor Bożena Beśka

Szanowni Rodzice

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego…
Uprzejmie informujemy, że w związku ze stałym zagrożeniem i rozprzestrzenianiem się koronaworusa, wyjątkowo w tym roku nie będzie tradycyjnego zakończenia roku szkolnego. Odbieranie dyplomów ukończenia grup przedszkolnych oraz ukończenia przedszkola odbędzie się według ustalonego harmonogramu:
23.06 godz. 9-11 grupa 5/6 letnia,
23.06 godz. 12-14 grupa 5 letnia,
24.06 godz. 9-11 grupa 3 letnia,
24.06 godz. 12-14 grupa 4a letnia,
25.06 godz. 9-11 grupa 4b letnia.
Prosimy o przestrzeganie następujących procedur:
– Dziecko przychodzi z jednym Rodzicem,
– Rodzic zobowiązany jest do zakrycia ust, nosa i dezynfekcji rąk,
– Dzieci powyżej 4 roku życia również przychodzą w maseczce,
– do przedszkola wchodzi indywidualnie Rodzic z dzieckiem.
Zwracamy się z prośbą o zachowanie zasad bezpieczeństwa i aby przychodziły tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobami chorymi oraz przebywającymi na kwarantannie.
Rodzice, którzy nie odebrali jeszcze rzeczy dziecka we wcześniejszych wyznaczonych terminach, będą mogli to uczynić podczas odbierania dyplomów.

Szanowni Rodzice

Poniżej podajemy terminy odbioru książek i pozostałych rzeczy dziecka, które wystawione będą w korytarzu przedszkolnym przy wejściu do placówki. W tych dniach będzie można również odebrać i dokonać wpłaty za zdjęcia wykonane podczas balu karnawałowego.

3 czerwiec (środa) grupa 5/6 letnia

4 czerwiec (czwartek) grupa 5 letnia

5 czerwiec (piątek) grupa 4 letnia A

8 czerwiec (poniedziałek) grupa 4 letnia B

9 czerwiec (wtorek) grupa 3 letnia

Godziny odbioru: od 9.00 do 14.00

Informacja dla Rodziców o zawieszeniu zajęć

DRODZY RODZICE, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pajęcznie podjął decyzję o zawieszeniu opiekuńczo-wychowawczych od dnia 06.05.2020 r. do dnia 24.05.2020 r. w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Obowiązuje w dalszym ciągu praca zdalna. Materiały tak jak do tej pory będą przekazywane przez nauczycielki w sposób ustalony dla danej grupy.