Rekrutacja

 1. Rekrutacja dzieci odbywa się w terminie od 01 – 31 marca każdego roku. Karty zgłoszeń można otrzymać w sekretariacie przedszkola lub pobrać z naszej strony internetowej (załącznik nr 1). Prosimy o przestrzeganie wyznaczonego okresu zapisów. Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości Rodziców (poprzez wywieszenie list) w terminie dwóch tygodni od zakończenia rekrutacji.

 2. Kryteria punktowe rekrutacji dzieci

  1. Dzieci 5 i 6-letnie realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne - 1 pkt
  2. Dzieci już uczęszczające do naszego przedszkola - 2 pkt
  3. Wielodzietność rodziny w której kandydat się wychowuje - 1 pkt
  4. Niepełnosprawność kandydata - 1 pkt
  5. Niepełnosprawność obojga lub jednego z rodziców kandydata - 1 pkt
  6. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 1 pkt
  7. Samotność rodzica wychowującego kandydata - 1 pkt
  8. Objęcie kandydata pieczą zastępczą - 1 pkt
  9. Dzieci obojga rodziców pracujących. - 2 pkt